Terwijl de Pandemie langzaam verdwijnt, verschijnen er grote supply chain uitdagingen

Nu corona in ons systeem zit als een blijvertje, pakken we langzaamaan onze oude gewoontes weer op. We genieten weer van volle cafés en terrassen en staan vaker in de file naar kantoor. Ook zien we (gelukkig) het werk op veel vlakken weer toenemen en daarbij wordt logistiek personeel op alle niveaus schaars. Dit samen met de huidige geopolitieke situatie levert een enorme druk op onze bestaande supply chains. Ook in de service supply chain vergt het veel energie om materialen op de juiste tijd en plaats te leveren om te voorkomen dat assets stilvallen.


Interventies zijn nodig voor een robuustere service supply chain

De behoefte naar grondstoffen en halffabricaten groeide in de laatste drie maanden stevig. Dat leidde al tot langere levertijden in de keten. De nieuwe geopolitieke situatie brengt extra complexiteit met zich mee door beperkingen op grondstoffen en de afname van transportcapaciteit. Ik zie dat de focus binnen onderhoudsorganisaties telkens meer komt te liggen op het oplossen van stock-outs om stilstand van systemen te voorkomen. Dit vreet ondertussen tijd en energie van de supply chain organisatie en heeft vaak maar een beperkt effect. Het misgrijpen heeft ten slotte al plaatsgevonden en leveringen zijn in deze huidige markt bijna niet te versnellen. Dit is typisch een beeld bij supply chains die niet (meer) robuust zijn en waarvan het herontwerp al te lang is uitgesteld. Des te meer reden voor gerichte acties en interventies in de supply chain inrichting die binnen de invloedssfeer liggen.


Maak onderscheid in structureel herontwerp en verbeteringen met snel effect

Een structureel herontwerp van de supply chain kent een aantal essentiële stappen:

  • Stel de huidige en toekomstige organisatiestrategie vast
  • Zorg dat de supply chain inrichting de toekomstige organisatiestrategie ondersteund
  • Definieer de functies van de verschillende voorraadpunten in de keten
  • Maak bewuste keuzes in allocatie van voorraden
  • Kies een efficiënte herbevoorradingsmethodiek (denk ook aan de sourcing strategie)
  • Reken vervolgens alternatieven door en toets aan de gewenste service levels en kosten

Dit zijn belangrijke stappen die genomen moeten worden, maar deze vergen tijd en capaciteit die er op dit moment vaak niet is. Het is dus belangrijk om naast deze langere termijn acties ook met verbeteringen aan de gang te gaan die op korte termijn effect hebben. De snelle interventie met het meest positieve effect op de service levels is om te focussen op een goede materiaalforecast van de verwachte materiaalbehoefte en deze vervolgens in een structureel proces periodiek te delen met leveranciers.


Forecast- en leverschema’s delen voor materiaal met lange levertijd
Zowel voor de afnemer als voor de leverancier is het goed om voor materiaal met lange levertijd structureel forecast en leverschema’s af te stemmen. Zo’n forecast kan opgebouwd worden op basis van historische informatie op ongepland onderhoud en geplande onderhoudsactiviteiten (dit kan met spare part management pakketten als Lanza). Het opstellen van goede forecastinformatie vraagt continue toegewijde aandacht van supply chain experts. Deze forecast moet periodiek bijgewerkt en gedeeld worden met leveranciers, zodat deze zijn productiecapaciteit hierop kan afstemmen en in een continue flow produceren.


Spelregels die leiden tot een win-win situatie

In bovengenoemde samenwerkingsvorm is het belangrijk om goed af te tasten waar de win-win situatie in zit voor beide partijen. Het is als afnemer prettig om veel flexibiliteit te hebben en nog te kunnen afwijken van de doorgegeven forecast aantallen. Een leverancier daarentegen neemt niet altijd alleen genoegen met een zachte forecast die je nog tot het laatste moment kunt wijzigen. Daarom is het belangrijk om in de spelregels het gezamenlijk eens te worden over het commitment dat aangegaan wordt over de afname van de materialen. Hierin kun je bijvoorbeeld bandbreedtes van de forecast afspreken, of een horizon waarbinnen harde inkoopverplichtingen zijn afgegeven. Deze spelregels leiden dan tot een win-win situatie voor beide en zorgt tevens voor een kritische blik op de geforecaste hoeveelheden.

Deze snelle interventie op de werkwijze tussen afnemer en leverancier resulteert in een meer beheerste supply chain op de korte termijn. Parallel hieraan verdient het structureel herzien en herontwerpen van de service supply chain ook de juiste aandacht. Ik ben benieuwd naar jouw eerste stap naar een robuuste service supply chain.

Mocht je hulp nodig hebben, of ideeën willen uitwisselen, mijn collega’s en ik sparren graag met je mee.

Meer weten?

Rutger Vlasblom
Director Europe