Nieuws en publicaties

White paper: Professioneel contractmanagement

Meer grip in vijf stappen

Professioneel contractmanagement draait om het maximaliseren van de toegevoegde waarde van het contract.

De klassieke uitleg van contractmanagement is het op operationeel niveau managen van alle in het contract vastgelegde verantwoordelijkheden, verplichtingen, procedures, afspraken, voorwaarden en tarieven. Deze uitleg gaat voorbij aan een minstens net zo belangrijke taak. Contractmanagement gaat namelijk ook over het managen van alle onduidelijkheden, hiaten en gewenste wijzigingen in het contract. Professioneel contractmanagement focust op beide taken met als belangrijkste doelstelling: de met het contract beoogde doelstellingen (winst, kostenreductie, kwaliteitsverbetering, et cetera) te realiseren.

 

Professioneel contractmanagement richt zich op maximalisatie van de contractprestatie en  minimalisatie van contractrisico’s. De betreffende contractmanager voert dit uit op basis van een gedelegeerde verantwoordelijkheid, bijbehorende bevoegdheden en een gedegen contractmanagementproces. Bij voorkeur in open en transparante samenwerking met leveranciers en interne betrokkenen.

 

Belang van contractmanagement vaak nog niet helder

Onderzoek van Price Waterhouse Coopers en de International Association for Commercial and Contract Management (IACCM) laat een potentieel van 10 tot wel 20 procent van de contractwaarde zien. Daarnaast blijkt uit deze zelfde onderzoeken dat het effect van zwak uitgevoerd contractmanagement een negatieve impact op het bedrijfsresultaat heeft van zo’n 9%.

 

De oorzaken van zwak uitgevoerd contractmanagement herkent u mogelijk uit uw eigen omgeving of verleden:

  • Er is onenigheid over de scope van het contract;
  • Contractwijzigingen worden onvoldoende afgehandeld en vastgelegd;
  • Overeengekomen prestaties worden niet gehaald door te hoge toezeggingen;
  • Er zijn problemen in de prestaties door onenigheid over de beschrijving ervan;
  • Er zijn problemen met onderaannemers.

 

De gevolgen zijn groot. Problemen in de levering van goederen en diensten, gezeur en gezever over de prestaties en bijbehorende boeteclausules en in het uiterste geval een rechtszaak en ontbinding van het contract.

 

Contractmanagement maakt het verschil 

Het op orde hebben van het contractmanagement levert uw bedrijf in potentie dus veel op. Er zijn ook andere voordelen te behalen. Voordelen zoals meer grip op het contract, een betere dienstverlening, minder afwijkingen en beter risicomanagement.

 

Uiteindelijk gaat het bij contractmanagement om het maximaliseren van de (toegevoegde) waarde van het contract. Alle reden dus om de rol van contractmanager goed in te voeren. Dit blijkt vaak nog onontgonnen terrein.  Deze white paper beschrijft onze road map voor invoering van een professioneel contractmanagementproces en de meest voorkomende uitdagingen daarbij.

 

White Paper Contractmanagement

 

Meer weten?